Gå över Sundet efter vatten

De senaste två åren har jag allt mer kommit att snegla på Danmark som en förebild när det gäller att utveckla museernas publika verksamheter. Det är främst två anledningar som gör att jag tycker att svenska museer i högre utsträckning borde titta på det som görs i Danmark.

För det första arbetar man väldigt progressivt och professionellt med sin utveckling ofta med en följeforskare som analyserar och utvärderar projekten. För det andra är kontexten väldigt lik den svenska varför det är lätt att ta till sig och föra över good practice från den danska sidan till den svenska.

I Danmark ligger museifrågorna samlade på Kulturstyrelsen (motsvarar svenska Kulturrådet). De ansvarar både för bidragsgivning, projektmedel samt arbetar främjande med museifrågor. Kulturstyrelsen ansvarar också för de kvantitativa besökarstudierna som görs årligen på de danska museerna. De genomför även kvalitativa utvärderingar av 10 danska museer per år.

Från och med 2014 har Danmark inrättat ett nytt utvecklingscenter, Nationalt Videncenter for Historie- och Kulturarvsformidling, i Jelling. Utvecklingscentret är ett 5-årigt projekt som stöds med 13 miljoner danska kronor per år och där en stor del av projektmedlen kommer från Utbildningsdepartementet. Syftet med centret är att främja barns och ungas kunskap om och förståelse för att historia och kulturarv har betydelse för förståelsen av det moderna samhället.

Vad det gäller projekt och verksamheter skulle jag vilja ta upp tre stycken.

Intrface är ett samarbete mellan gymnasieskolor och museer på Jylland. Samarbetena bygger på partnerskap där geografisk närhet mellan deltagande gymnasieskolor och museer är en förutsättning för verksamhetens genomförande. Från början omfattade Intrface 5 partnerskap, idag är det en ordinarie regional verksamhet som omfattar 35 partnerskap på både norra, mellersta och södra Jylland. Det finns även planer på att sprida projektet till Själland.

Syftet med Intrface är att utveckla miljöer för en kreativ ämnesutveckling och att arbeta med ett brett utbud av aktiviteter. Som grund ligger en utveckling av lektionsinnehåll i både enskilda ämnen och tvärfackligt, där museet som institution, med personal, samlingar, biliotek och utställningar fungerar som en kunskaps- och lärresurs. Ett annat syfte är att få gymnasieelever att upptäcka de mindre lokala museerna. Målgruppen besöker annars uteslutande större museer.

Learning museum var ett nationellt utvecklings- och samverkansprojekt mellan 30 museer och 13 lärarutbildningar som bedrevs under perioden 2011-2013. Projektet drevs med stöd från Kulturstyrelsens riktade projektmedel. Målet var att uppmuntra och utveckla blivande grundskolelärares användning av museer som platser för lärande samtidigt som projektet professionaliserade museernas pedagogiska praktiker gentemot skolorna. Projektet utgick ifrån ett antagande att grundskoleelever utvecklas av de möjligheter som ryms i ett lärande på konst- och kulturhistoriska institutioner.

De deltagande museerna och lärarutbildningarna arbetade tillsammans för att utveckla museernas program samt för att skapa ett akademiskt praktikprogram för studenterna på lärarutbildningarna. Projektet fokuserade på ett deltagarstyrt lärande genom att använda de lärarstuderande som nyckelresurser i museerna pedagogiska team. Därigenom kunde även museerna utveckla ett kritiskt tänkande och en insikt kring institutionen som plats för lärande. Projektet resulterade i en metodhandledning som ska inspirera och stödja lärare, lärarutbildningar, skolor och museer som vill utveckla samverkan mellan museer och skolor.

Ytterligare ett intressant exempel är den pedagogiska resa som Arken genomfört sedan 2009. Arken är ett museum för modern konst som invigdes 1986 och som ligger i Ishöj, ca 20 km söder om Köpenhamn. Museet har 130 anställda varav 5 arbetar på den pedagogiska enheten.

Utgångspunkten för Arkens pedagogiska resa handlade om att gå från ett erbjudande som mer fungerade som en utflykt för skolan till att skapa en lärprocess. I detta förändrings- och utvecklingsarbete samarbetade Arken med lärare. Drivkraften för Arken, att gå från en traditionell museipedagogik till att arbeta med strukturerade processer, var att arbeta med lärande och att åstadkomma effekter hos eleverna. Genom att skapa en plats för lärande blir Arken integrerat i elevernas tankevärld, vilket gör att museet hamnar i linje med de andra rummen för lärande som finns i elevernas vardag. Tidigare var besöket just ett besök, idag är det integrerat med undervisningen i övrigt. Arken samarbetar både med skolorna i kommunen, Ishöj, men även i regionen.

Som exempel kan nämnas en av de strukturerade processer som Arken arbetar med, Kreativ BrobyggningKreativ Brobyggning är ett innovationsprojekt riktat till den åldersgrupp som är så svår för museerna att nå, åldern 15-25 år. Syftet med satsningen är dels att arbeta med en svårnådd målgrupp men även att visa ungdomsvägledare hur konstmuseet kan användas för reflektion kring livets stora frågor. Ett mål för projektet har varit att unga vuxna via Kreativ Brobyggning ska få möjlighet att reflektera över sina kommande utbildningsval. Det är ett val som för många kan te sig oöverskådligt och komplext samtidigt som det uppfattas som ett livsavgörande val.

Satsningen är ett samarbete mellan Arken, olika utbildningscentra för ungdomar som finns i konstmuseets närområde samt regionen CPH West. I ett nära samarbete införlivas sedan olika typer av skolor och utbildningar i projektet.

Listan över spännande projekt skulle kunna göras mycket längre. Signifikativt för de flesta av projekten är att museerna tämligen oblygt tar på sig en samhällsutvecklande roll i samspel med det omgivande samhället. Det finns en levande diskussion om museernas pedagogiska verksamheter som en verktyg för skolan att nå sina mål, som verktyg för integration och ett hållbart samhälle, som identitetsskapande verksamhet och som främjare av demokrati. Det är en diskussion som jag inte ser föras på samma sätt i Sverige och en av anledningarna menar jag är Kulturstyrelsens samlade grepp över dansk museiutveckling och att myndigheten arbetar aktivt och främjande med både de diskursiva frågorna, forskning och utvärdering samt riktade projektmedel. Då blir det verkstad! Det finns alla anledning för svenska museer att gå över Sundet efter vatten.

0 kommentarer

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *